Kindcentrumraad

Kindcentrumraad

Wat is de Kindcentrumraad?

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het dagverblijf. Omdat Mondomijn zowel onderwijs als dagverblijf aanbiedt, hebben wij gekozen de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit de Kindcentrumraad (KCR).

Wat doet de Kindcentrumraad?

De Kindcentrumraad praat mee over alles wat met Mondomijn te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Kindcentrumraad. De Kindcentrumraad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze JA of NEE kan zeggen tegen bepaalde besluiten (bijvoorbeeld over het schoolplan, schoolgids, schoolreglement, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de Kindcentrumraad adviesrecht (bijvoorbeeld toekomstplannen voor de school, fusieplannen, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel). De directie moet serieus reageren op ieder advies dat de Kindcentrumraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de Kindcentrumraad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het bestuur.
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.
Alle rechten van de oudercommissie staan in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’.

Contact

Wanneer u suggesties of ideeën heeft voor de Kindcentrumraad, of wanneer u zaken kwijt wilt waarvan u vindt dat ze in de Kindcentrumraad besproken moeten worden, dan kunt U contact met ons opnemen. Wij vinden het wel belangrijk dat U eerst heeft geprobeerd met de betrokken personen (directie, mentor) uw punt te bespreken. Vaak is dit de kortste en makkelijkste weg om problemen op te lossen. Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing, dan is er een klachtencommissie en kunt u gebruik maken van een van diverse klachtenregelingen. U kunt contact opnemen met de Kindcentrumraad door een e-mail te sturen naar: kcr@mondomijn.nl

Jaarverslag KCR 2018-2019
Statuten en Huishoudelijk Reglement.pdf
Reglement KCR versie 2022 definitief.pdf

Jaarverslag KCR 2021-2022